Eldivenler için Standartlar

Eldivenlerde Yeni Kesilme Direnci Testi

EN 388:2003

Standart EN 388:2003
Mekanik Risklere Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kapsam
Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir.

Tanımlar
Mekanik tehlikelere karşı koruma, her biri belli bir tehlikeye karşı gösterilen performansı temsil eden (performans seviyeleri) dört rakamın da yer aldığı bir simge tarafından ifade edilir.

Mekanik Riskler 4 Haneli Kodların Karşılığı Aşağıdaki Gibidir.
a. Aşınmaya karşı direnç: eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
b. Kesilmeye karşı direnç: sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
c. Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
d. Delinmeye karşı direnç: delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir.

EN 407: 2004

Standart EN 407: 2004
Termal Tehlikelere Karşı Koruma

Kapsam
Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan termal performansı belirler.
Tanımlar ve Gereksinimler
Korumanın niteliği ve derecesi, belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından gösterilir.
'Isı ve alev' simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:
a. Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

Eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

Tutuşmaya karşı direnç
Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının ardından materyalin yanmaya ve kızışmaya devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma süresinin ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir.
Temas ısısı direnci
En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık aralığına (100-500 °C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir.
Konvektif ısı direnci
Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.
Radyant ısı direnci
Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.
Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç:
Verilen bir seviyeye kadar eldivenin ısınması için gerekli olan erimiş metal damlalarının sayısı. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.
Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç:
Doğrudan eldivenin altına yerleştirilmiş olan yapay bir cilt boyunca düzelmenin veya iğne ucu büyüklüğünde deliklerinin oluşması için gerekli olan erimiş metalin ağırlığı. Metal damlacıkları eldiven materyaline yapışıp kalırsa veya numune tutuşursa test başarısız olur.

EN 374: 2003

Standart EN 374: 2003

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

EN 374-3 Kimyasal Koruma

Kapsam
Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken standartları ve seviyeleri belirtir.

Tanımlar

Nüfuz etme
Nüfuz/Penetrasyon, moleküler olmayan bir seviyede bir kimyasalın ve/veya mikro organizmanın gözenekli materyallerin, dikiş yerlerinin, gözeneklerin veya başka kusurlu kısımların içinden geçmesidir.
Sızma Eldivenlerdeki kauçuk ve plastik filmler her zaman sıvılara karşı bariyer oluşturmayabilir. Bazen sıvıları emerek ve cilde temas etmemesi için sıvıyı tutarak bir sünger görevi de görebilirler. Bu sebeple geçirme sürelerini veya tehlikeli sıvının cilde temas etmesi için geçen süreyi hesaplamak gereklidir.

Gereksinimler

Minimum sıvı geçirmez kısım
Eldivendeki minimum sıvı geçirmez kısmın en az eldivenlerin EN 420'de belirtilen minimum uzunluğuna eşit olmalıdır.
Sızdırma
Bir hava ve/veya su sızdırma testi yapılırken eldivenin sızdırmaması ve Kabul edilebilir Kalite Seviyesine (AQL) göre test edilmesi ve incelenmesi gerekir.
Performans Seviyesi Kabul Edilebilir Kalite Seviye Birimi
Seviye 3 < 0.65
Seviye 2 < 1.5
Seviye 1 < 4.0
'Kimyasal dirençli' eldiven simgesiyle 3 haneli bir kod bulunmalıdır. Bu kod, en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresinin sağlandığı (tanımlanmış olan 12 standart kimyasalın yer aldığı bir listeden) 3 kimyasalın kod harflerine aittir.

Sızma
Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0'dan 6'ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır.
Dayanıklılık Süresi Koruma Endeksi
> 10 Dakika Sınıf 1
> 30 Dakika Sınıf 2
> 60 Dakika Sınıf 3
> 120 Dakika Sınıf 4
> 240 Dakika Sınıf 5
> 480 Dakika Sınıf 6
EN 374-1'Düşük Kimyasal Direnç' veya 'Su geçirmez' eldiven simgesi, belirtilen listeden en az üç kimyasala karşı en az 30 dakika olan dayanıklılık süresini geçemeyen ancak Sızdırma testine uygun olan eldivenler için kullanılır.

EN 374-2'Mikroorganizma' simgesi eldivenin Sızdırma testi için en az 2. seviyedeki performansa uygun olması durumunda kullanılır.

EN 421: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 421: 1994

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler


Kapsam
Bu standart İyonlaştırıcı Radyasyona ve Radyoaktif Kirlenmeye karşı koruma için eldivenlere uygulanır.
Tanımlar ve Gereksinimler
Korumanın türü, özel koruyucu nitelikler ile ilgili olan bir simge tarafından gösterilir.
Radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlamak için eldivenin sıvı geçirmez olması ve EN 374'te belirtilen nüfuz testini geçmesi gerekir.

Tutma çevrelerinde kullanılan eldivenlerin su buharı geçirgenliğine karşı yüksek direnç göstermesi gerekir .

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için eldivende kurşun dengesi olarak belirtilen belli bir miktar kurşun olması gerekir. Bu Kurşun Dengesinin her bir eldiven üzerinde işaretlenmelidir.

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan materyaller ozon delinmesine olan davranışlarına göre biçimlendirilebilirler. Bu test isteğe bağlıdır ve iyonlaştırıcı radyasyona karşı direnç gerektiren eldivenleri seçmede yardımcı olması için kullanılabilir.

EN 511: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 511: 1994

Soğuğa Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler


Kapsam
Bu standart, –50 °C'deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan tüm eldivenler için geçerlidir.
Tanımlar ve Gereksinimler
Soğuğa karşı koruma, belli koruyucu niteliklere ilişkin 3 performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından ifade edilir.

'Soğuk tehlike' simgesiyle birlikte 3 haneli bir rakam bulunur:
a. Konvektif soğuğa karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4)
c. Su geçirgenliği (0 veya 1)
Tüm eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.
Konvektif soğuğa karşı direnç:
Konveksiyon üzerinden soğuğun geçişinin ölçülmesiyle elde edilen eldivenin ısı izolasyonu özelliklerine dayanır.
Soğuk temas direnci:
Soğuk bir nesneye temas ettiğinde eldiven materyalinin ısı izolasyonu direncine dayanır.
Su geçirgenliği:
0 = 30 dakika süreyle maruz kaldıktan sonra su nüfuz eder; 1 = suyun nüfuz etmez.

EN 12477 KAYNAK ELDİVENİ STANDARDI

Eldivenler için standartlar: Standart EN 12477:2001

Bu standard, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.

CE UYGUNLUK - PPE DİREKTİFİ

CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC

Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: 'minimum', ve 'ölümcül' veya 'geri dönüşü olmayan' riski'. Bu iki seviye arasında kalan riski 'orta' seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz.
Bu seçiminizde yardımcı olmak amacıyla bir işaretleme sistemi geliştirilmiştir.
Basit kullanımlar için eldivenler – yalnızca minimum seviyede risk taşıyan işlerde Temizlik eldivenleri gibi düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde, üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir. Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:

Orta seviyede kullanımlar için eldivenler – orta seviyede risk taşıyan işlerde
Eldivenler, iyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı isteyen genel kullanımlar gibi orta seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Eldivenlerin satışı için zorunlu olan CE belgesini yalnızca bu kuruluşlar verebilir.
Onaylı Kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürüne onay veren Onaylı Kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen kullanma talimatı üzerinde yer almalıdır.
Kompleks tasarımlı eldivenler – geri dönüşü olmayan veya ölümcül risk taşıyan işlerde
Kimyasallar gibi en üst seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiş olan eldivenlerin de Onaylanmış bir Kuruluş tarafından teste tabi tutulmalı ve belgelendirilmelidir. Bunun yanı sıra, ürünün kalite devamlılığı açısından üreticinin kullandığı kalite güvenlik sistemi bağımsız olarak denetlenmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Kuruluşun kimlik numarası CE ibaresinin üzerinde yer almalıdır.
Kompleks tasarımlı eldivenler CE ibaresini taşır.